1800 8180 Đăng nhập

Thông báo thu giữ TSBĐ Công ty Hằng Hoa Số 4.0620.18

Actions
Trở về

Thông báo thu giữ TSBĐ Công ty Hằng Hoa Số 4.0620.18

15-06-2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 15/06/2018

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH Công ty Hằng Hoa - VIB Quảng Ninh - chi tiết xem tại đây