1800 8180 Đăng nhập

Thông báo thu giữ TSBĐ Công ty Long Dương Số 4.0322.18 (Lần 2)

Actions
Trở về

Thông báo thu giữ TSBĐ Công ty Long Dương Số 4.0322.18 (Lần 2)

15-06-2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 15/6/2018

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH Công ty Long Dương VIB Hải Phòng - chi tiết xem tại đây