Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2B15

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2BH0

Bảo đảm tính thanh khoản của dự án

Trị giá bảo lãnh trên tài sản lớn

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2BH6
Lợi ích sản phẩm

Tuân thủ quy định

Tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Hoàn trả tiền ứng trước

VIB thay mặt chủ đầu tư hoàn trả cho người mua nhà số tiền đã ứng trước nếu chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết.

Bảo vệ người mua nhà

Bảo vệ quyền lợi của người mua nhà trong việc thẩm định dự án, năng lực kinh doanh của chủ đầu tư và tính thanh khoản của dự án.

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2BH3
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

KHDN là các chủ đầu tư (Bên được bảo lãnh) dự án nhà ở.

Điều kiện
  • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Thế chấp hính dự án nhà ở VIB cam kết bảo lãnh hoặc tài sản khác được VIB chấp nhận.
Tỷ lệ tài trợ

Số tiền bảo lãnh tối đa 70% giá trị hợp đồng mua bán nhà.

Thời hạn tài trợ

Thời hạn bảo lãnh hiệu lực đến ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà dự kiến.

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2B94
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2B91
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2B97
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2BP2
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2BP5
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2B50
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2B56
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2B57