Biểu lãi suất huy động VND trả lãi cuối kỳ dành cho Khách hàng doanh nghiệp
Kỳ hạn
Không kỳ hạn
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
4 tháng
5 tháng
6 tháng
7 tháng
8 tháng
9 tháng
10 tháng
11 tháng
12 tháng
13 tháng
14 tháng
15 tháng
16 tháng
17 tháng
18 tháng
24 tháng
Lãi suất
0.10%
0.20%
0.20%
0.20%
3.25%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
4.75%
4.75%
4.75%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.25%
5.25%
5.25%
5.50%
5.50%
Ghi chú:
Tiền lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi 1 năm tương đương 365 ngày.
Lãi suất niêm yết áp dụng với kỳ trả lãi cuối kỳ.
Trường hợp trả lãi định kỳ với tiền VND thì áp dụng mức lãi suất thấp hơn 0.2%/năm so với biểu trả lãi cuối kỳ.
Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0.1%/năm.
Lãi suất huy động ngoại tệ (USD, EUR, Khác) bằng 0% ở tất cả các kỳ hạn.
Biểu lãi suất này có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận và điều chỉnh theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ.