Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2IT5

Bảo lãnh ngân hàng (1)

Bảo lãnh tài chính (1)

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2IT2

Sản phẩm bảo lãnh

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2ID7
1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2I30

Bảo lãnh dự thầu

Bảo lãnh dự thầu

Bảo lãnh dự thầu

VIB cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết theo thư bảo lãnh.

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

VIB cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết theo thư bảo lãnh.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

VIB cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết theo thư bảo lãnh.

Bảo lãnh bảo hành

Bảo lãnh bảo hành

Bảo lãnh bảo hành

VIB cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết theo thư bảo lãnh.

Bảo lãnh thanh toán thuế

Bảo lãnh thanh toán thuế

Bảo lãnh thanh toán thuế

VIB cam kết với Cơ quan hải quan về việc nộp thuế thay cho bên được bảo lãnh (khách hàng của VIB). Các loại thuế bao gồm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

VIB cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao nhà ở đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao hoặc không hoàn lại đầy đủ số tiền đã nhận.

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2I36
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2I33
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2IJ4
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2IJ1
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2IJ7
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2IB2
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2IB5
Z7_IQGAHH801HRAF0QV4JC2FD0SR6
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2IR6