1800 8180 Đăng nhập

Bảo đảm nghĩa vụ thuế
đối với Nhà nước

Giảm áp lực nợ thuế của doanh nghiệp

Đăng kí ngay
Lợi ích sản phẩm

Rút ngắn thời gian lưu hàng hoá tại cơ quan Hải quan

Chủ động được nguồn vốn chi trả và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

KHDN có nhu cầu phát hành bảo lãnh thanh toán thuế gửi cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh: linh hoạt theo nhu cầu nhưng không quá thời hạn nộp thuế tối đa theo quy định của cơ quan thuế

Điều kiện

Khách hàng là doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu bảo lãnh thanh toán thuế