Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2DA3

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2DQ4

Bảo đảm nghĩa vụ thuế
đối với Nhà nước

Giảm áp lực nợ thuế của doanh nghiệp

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2DQ1
Lợi ích sản phẩm

Tiết kiệm thời gian

Rút ngắn thời gian lưu hàng hoá tại cơ quan Hải quan

Chủ động nguồn vốn

Chủ động được nguồn vốn chi trả và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế

Thủ tục nhanh chóng

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2DQ7
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

KHDN có nhu cầu phát hành bảo lãnh thanh toán thuế gửi cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh: linh hoạt theo nhu cầu nhưng không quá thời hạn nộp thuế tối đa theo quy định của cơ quan thuế

Điều kiện

Khách hàng là doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu bảo lãnh thanh toán thuế

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2D62
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2D65
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2DM0
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2DM6
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2DM3
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2DE4
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2DE1
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2DU2