Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328C1

Dịch vụ thu hộ

Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328C4

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328C7

Thu hộ tại địa điểm yêu cầu

Thu hộ tại địa điểm yêu cầu

Thu hộ tại địa điểm yêu cầu

VIB cung cấp cho các tổ chức, đơn vị có nhu cầu thu tiền mặt từ Người nộp tiền; thông qua mạng lưới và đội ngũ nhân viên của ngân hàng

Dịch vụ thu hộ qua tài khoản ảo

Dịch vụ thu hộ qua tài khoản ảo

Dịch vụ thu hộ qua tài khoản ảo

Giải pháp thu hộ qua kênh điện tử cho phép tự động nhận diện người chuyển tiền nhanh chóng và chính xác, giúp giảm thiểu việc mở tài khoản chuyên thu cho các mục đích khác nhau

Tài khoản chuyên thu

Tài khoản chuyên thu

Tài khoản chuyên thu

Mục đích quản lý tiền từ các nguồn thu, vì vậy tài khoản CHỈ được phép Ghi Có (bằng hình thức nộp tiền, chuyển khoản, chuyển tiền đến,…).

Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328S5
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32820
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32826
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32823
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328I4
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328I1
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328I7
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328A6