Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2K05
Cho vay
Chọn sản phẩm cho vay

Cho vay ngắn hạn (1)

Cho vay trung và dài hạn (1)

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2K02

Các sản phẩm cho vay

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N24V7
1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2KG0

Cho vay vốn lưu động

Cho vay vốn lưu động

Cho vay vốn lưu động

VIB cấp tín dụng để bổ sung vốn lưu động với thời gian cho vay nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

Thấu chi

Thấu chi

Thấu chi

VIB cho phép khách hàng chi vượt số tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại VIB nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cho vay bảo đảm 100% bằng giấy tờ có giá

Cho vay bảo đảm 100% bằng giấy tờ có giá

Cho vay bảo đảm 100% bằng giấy tờ có giá

VIB tài trợ cho Khách hàng để bổ sung vốn kinh doanh đảm bảo bằng 100% giấy tờ có giá của VIB với thời gian cho vay nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

Cho vay trung dài hạn

Cho vay trung dài hạn

Cho vay trung dài hạn

VIB cấp tín dụng tài trợ nhu cầu vay vốn trung dài hạn của doanh nghiệp để đầu tư vào tài sản cố định, dự án, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng hoạt động kinh doanh

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp

VIB đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi phát hành riêng lẻ trên thị trường sơ cấp/thứ cấp nhằm mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động

Z7_IQGAHH801HRAF0QV4JC2FD0SB7
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2K46