Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S320T0

  • Bảo lãnh
  • /
  • Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S320T6

Bảo đảm nghĩa vụ
hoàn tiền ứng trước

Thuận tiện khi đàm phán với đối tác

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S320T3
Lợi ích sản phẩm

Nâng cao uy tín

Nâng cao mức độ tin cậy, uy tín trong quan hệ kinh tế với đối tác

Linh động phát hành

Linh động phát hành thư bảo lãnh theo mẫu của VIB và mẫu của khách hàng. Thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng, thủ tục đơn giản

Xác nhận dễ dàng

Dễ dàng  xác nhận tính chân thực của bảo lãnh do VIB phát hành: Bên nhận bảo lãnh/Bên được bảo lãnh có thể tự kiểm tra thông tin về thư bảo lãnh thông qua trang Web của VIB

Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32034
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

KHDN có nhu cầu phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính với đối tác

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Thời hạn bảo lãnh theo thỏa thuận giữa VIB và các bên liên quan

Điều kiện
  • Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
  • Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp
  • Khách hàng có khả năng thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ cam kết với các bên liên quan trong quan hệ bảo lãnh
  • Có bảo đảm hợp pháp cho nghĩa vụ được bảo lãnh theo quy định của VIB
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32031
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32037
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S320J2
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S320J5
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S320B0
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S320B6
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S320B3
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S320R2