1800 8180 Đăng nhập

Bảo lãnh dự thầu

Lợi ích sản phẩm

Nâng cao mức độ tin cậy, uy tín trong quan hệ kinh tế với đối tác.

Linh động phát hành thư bảo lãnh theo mẫu của VIB và mẫu của khách hàng. Thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

Dễ dàng xác nhận tính chân thực của bảo lãnh do VIB phát hành: Bên nhận bảo lãnh/Bên được bảo lãnh có thể tự kiểm tra thông tin về thư bảo lãnh thông qua trang Web của VIB

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

KHDN có nhu cầu phát hành bảo lãnh dự thầu để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính với đối tác

Điều kiện

- Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
- Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp
- Khách hàng có khả năng thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ cam kết với các bên liên quan trong quan hệ bảo lãnh
- Có bảo đảm hợp pháp cho nghĩa vụ được bảo lãnh theo quy định của VIB

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Thời hạn bảo lãnh theo thỏa thuận giữa VIB và các bên liên quan