1800 8180 Đăng nhập

Chính sách cấp tín dụng cho các đại lý hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

Lợi ích sản phẩm

Cấp tín dụng lên tới 100% giá trị định giá bất động sản

Được cấp tín dụng bảo đảm bằng hàng tồn kho lên tới 10 tỷ đồng

Thời gian tài trợ linh hoạt

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp là nhà phân phối (NPP) trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

Điều kiện

Đại lý cấp 1 có hợp đồng Đại lý còn hiệu lực; 
Kinh nghiệm hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) của lãnh đạo công ty tối thiểu 03 năm;
Doanh số mua hàng FMCG trong năm tài chính gần nhất tối thiểu 30 tỷ VND
Lợi nhuận trước thuế trong năm tài chính gần nhất lớn hơn 0;
Có tài sản bảo đảm không phải là hàng hóa cho 50% giá trị Hạn mức tín dụng được VIB cấp.

 

Tỷ lệ tài trợ

- Bất động sản: tối đa 100%
- Hàng tồn kho: từ 50% - 65% tùy theo phương thức quản lý

Thời hạn tài trợ

Thời hạn hạn mức: tối đa 12 tháng.
Thời hạn mỗi khế ước nhận nợ: tối đa 12 tháng
Thời hạn bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng: tối đa 12 tháng