Dịch vụ quản lý thanh khoản

1800 8180 Đăng nhập

Dịch vụ kết chuyển số dư cuối ngày

Dịch vụ kết chuyển số dư cuối ngày

Dịch vụ kết chuyển số dư cuối ngày

Giải pháp quản lý và kiểm soát hiệu quả dòng tiền tập trung giữa Các Tập đoàn, các Công ty có hệ thống đại lý trên toàn quốc (tài khoản chính) và các đơn vị thành viên (tài khoản phụ).