1800 8180 Đăng nhập

Tài trợ lên đến 85%
giá trị khoản phải thu

Hạn chế rủi ro không thu hồi nợ từ người mua

Đăng kí ngay
Lợi ích sản phẩm

Được tư vấn nghiệp vụ để giảm thiểu các rủi ro.

Được hỗ trợ tài chính với giá cả hợp lý.

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

KHDN bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với điều kiện thanh toán trả chậm/trả dần.

Điều kiện

Đáp ứng các điều kiện về Bao thanh toán  theo quy định của Pháp luật, Ngân hàng nhà nước và của VIB trong từng thời kỳ.

Tỷ lệ tài trợ

Tối đa 85% giá trị khoản phải thu

Thời hạn tài trợ
  • Thời hạn hạn mức BTT: tối đa 12 tháng
  • Thời hạn BTT từng lần/từng lần theo hạn mức: tối đa bằng thời hạn thanh toán còn lại của khoản phải thu (tối đa 180 ngày) cộng với số ngày dự phòng (tối đa 30 ngày)