Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2N65

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NM0

Giảm áp lực thanh toán
hàng hóa

Được tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NM6
Lợi ích sản phẩm

Mua hàng trả chậm

Giảm áp lực tài chính vì được mua hàng trả chậm mà vẫn đáp ứng nhu cầu thanh toán của người bán.

Nguồn vốn giá rẻ

Được tiếp xúc nguồn vốn giá rẻ từ Ngân hàng tài trợ của nước ngoài. 

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NM3
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

KHDN có nhu cầu mua hàng trả chậm.

Điều kiện

Đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của VIB.

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB.

Thời hạn tài trợ

Ít hơn 360 ngày.

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NE4
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NE1
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NE7
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NU2
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NU5
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2N10
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2N16
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2N17