Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NJ6

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NJ3

Tài trợ vốn thông qua
chiết khấu chứng từ

Tư vấn nghiệp vụ chuyên nghiệp

Xem chi tiết
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NB4
Lợi ích sản phẩm

Giảm thiểu rủi ro

Được tư vấn nghiệp vụ để giảm thiểu các rủi ro.

Hỗ trợ tài chính

Được hỗ trợ tài chính thông qua dịch vụ chiết khấu bộ chứng từ.

Cập nhật thông tin

Được cập nhật thông tin liên tục về tính trạng bộ chứng từ cho đến khi bên mua hàng thanh toán.

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NB7
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NR2
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NR5
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2N70
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2N76
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2N73
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NN4
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2NN5