Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N27C1

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N27C7

Tỷ lệ tài trợ trên
giá trị hợp đồng cao

Tài trợ thông qua cho vay vốn lưu động

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N27S2
Lợi ích sản phẩm

Giảm thiểu rủi ro

Được tư vấn nghiệp vụ để giảm thiểu các rủi ro

Hỗ trợ tài chính

Được hỗ trợ tài chính thông qua phương thức cho vay vốn lưu động để thực hiện HĐXK

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N27S5
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

KHDN đã có HĐXK

Điều kiện

Đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của VIB

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Theo quy định của VIB

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2720
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2726
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2723
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N27I4
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N27I1
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N27I7
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N27A2
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N27A3