1800 8180 Đăng nhập

Tài trợ trước giao hàng

Lợi ích sản phẩm

Được tư vấn nghiệp vụ để giảm thiểu các rủi ro

Được hỗ trợ tài chính thông qua phương thức cho vay vốn lưu động để thực hiện HĐXK

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

KHDN đã có HĐXK

Điều kiện

Đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của VIB

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Theo quy định của VIB