1800 8180 Đăng nhập

Tỷ lệ tài trợ trên
giá trị hợp đồng cao

Tài trợ thông qua cho vay vốn lưu động

Đăng kí ngay
Lợi ích sản phẩm

Được tư vấn nghiệp vụ để giảm thiểu các rủi ro

Được hỗ trợ tài chính thông qua phương thức cho vay vốn lưu động để thực hiện HĐXK

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

KHDN đã có HĐXK

Điều kiện

Đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của VIB

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Theo quy định của VIB