Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2RE1

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2RE7

Giảm thiểu rủi ro
giao thương

Phát hành L/C nhanh chóng, chính xác

Xem chi tiết
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2RU2
Lợi ích sản phẩm

Giảm thiểu rủi ro

Giảm thiểu rủi ro trong việc mua bán và thanh toán ngoại thương.

Thanh toán đa dạng

Đa dạng phương thức thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2RU5
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Điều kiện

Đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của VIB.

Thời hạn tài trợ

Theo quy định từng thời kỳ

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2R10
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2R16
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2R13
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2RH4
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2RH1
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2RH7
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2R92
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2R93