• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Đặng Văn Sơn

Ông Đặng Văn Sơn tiếp tục được Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 của VIB bầu vào HĐQT khóa VIII. Trước đó, ông Sơn được bầu vào Hội đồng Quản trị từ đầu năm 2007.

Trước khi tham gia HĐQT VIB, ông Sơn đã từng làm việc nhiều năm tại Cộng hòa Liên bang Nga và tại các tổ chức khác của Việt Nam với các vai trò Chủ tịch Công ty ValMa-M, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hệ thống Quốc tế.

Ông Sơn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Cộng hòa Liên bang Nga và Chương trình Quản lý cao cấp của Hiệp hội Công nghệ Thông tin và Quản lý Hoa Kỳ.