Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI026
1800 8180 Đăng nhập
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0I4
Trở về

Chiết khấu thanh toán từ 4% giá bán Bất động sản và 9% giá bán Phương tiện vận tải

31/05/2024

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng Chương trình Chiết khấu thanh toán với chiết khấu từ 4%/giá bán Bất động sản (BĐS) và 9%/giá bán Phương tiện vận tải (PTVT) dành cho các giao dịch mua tài sản bảo đảm (TSBĐ) được VIB tổ chức bán.

 • Đối tượng áp dụng: khách hàng cá nhân và tổ chức mua tài sản là TSBĐ được VIB tự tổ chức bán
 • Thời gian triển khai: đến hết ngày 31/07/2024.
 • Chi tiết chương trình chiết khấu thanh toán:

Loại tài sản

 

Tỷ lệ chiết khấu áp dụng cho KH thanh toán 100% trong 01 đợt thanh toán Tỷ lệ chiết khấu áp dụng cho KH thanh toán theo tiến độ tại Hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản
Đợt thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày trúng đấu giá/ký HĐ đặt cọc mua bán tài sản Đợt thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày trúng đấu giá Đợt thanh toán số tiền còn lại trong 30 ngày kể từ ngày trúng đấu giá
Bất động sản 5% 5% 4%
Phương tiện vận tải

9%

 

 
 • Điều kiện:
  • Bất động sản:
   • KH mua thành công BĐS là TSBĐ cho các khoản nợ đang được phân loại là nợ xấu hoặc đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro do VIB bán qua phương thức đấu giá; và
   • KH nộp đầy đủ tiền mua TSBĐ trước hạn (ít nhất 01 ngày) so với thời hạn cam kết tại Hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản và chậm nhất vào ngày 31/07/2024.
  • Phương tiện vận tải:
   • KH mua thành công PTVT là TSBĐ cho các khoản nợ đang được phân loại là nợ xấu hoặc đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro do VIB bán qua phương thức đấu giá hoặc bán trực tiếp; và 
   • KH nộp đầy đủ tiền mua TSBĐ trước hạn (ít nhất 01 ngày) so với thời hạn cam kết tại Hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản và chậm nhất vào ngày 31/07/2024.

Xem chi tiết thể lệ tại đây

Xem danh sách BĐS đủ điều kiện cập nhật hàng tuần tại đây.

Xem danh sách PTVT đủ điều kiện cập nhật hàng tuần .tại đây.

Khách hàng vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng 24/7 để được hỗ trợ chi tiết: 1900 2200 (1.000 đồng/phút). 

Lưu ý: Danh sách TSBĐ đủ điều kiện tham gia chương trình chiết khấu thanh toán sẽ được VIB thông báo công khai trên website: https://www.vib.com.vn/vn/thanh-ly-tai-san-the-chap

Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0A5
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q0
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q6
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q3
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI064
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI067