Tiết kiệm / Đăng ký gửi tiết kiệm
  • Thông tin liên lạc
  • 2 Thông tin cá nhân
  • 3 Thông tin tiền gửi
  • 4 Phương thức xác thực
  • 5 Hoàn tất
Đăng ký gửi tiết kiệm
Thông tin cá nhân
Loại giấy tờ tuỳ thân
Số CMND
Ngày cấp
Nơi cấp
Ngày sinh
Nguyên quán
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Chức danh
Địa chỉ liên hệ (số nhà, đường...)
Tỉnh/Thành phố
Địa chỉ thường trú (số nhà, đường...)
Tỉnh/Thành phố
Đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử
Nhập tên đăng nhập

Tên đăng nhập bao gồm 6 - 20 ký tự, bao gồm ký tự số hoặc chữ, phân biệt chữ HOA thường, không bao gồm ký tự đặc biệt

(*) Hệ thống tự động đăng ký hình thức lấy Mã xác thực (OTP) qua Smart OTP cho Quý khách. Vui lòng đăng nhập MYVIB để kích hoạt và sử dụng Smart OTP.

Dịch vụ tin nhắn thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán.
Phí dịch vụ: 11.000 VNĐ/tháng