Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9E2
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9M7

Quyền lợi sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng
100% Giá trị tài khoản hợp đồng
Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Giá trị lớn hơn giữa số tiền bảo hiểm (STBH) và Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản tích lũy thêm
Quyền lợi tử vong
Giá trị lớn hơn giữa số tiền bảo hiểm (STBH) và Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản tích lũy thêm
Quyền lợi tử vong do tai nạn = Quyền lợi tử vong + 100% STBH
Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng
150% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm vào năm hợp đồng thứ 10.
100% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm vào năm hợp đồng thứ 13.
50% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm vào năm hợp đồng thứ 16 và mỗi 3 năm sau đó.

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng sẽ được tự động cộng vào tài khoản tích lũy thêm.
Quyền lợi đầu tư
Được hưởng lãi suất đầu tư nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng.
Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối:
Nhận trước khoản tạm ứng không tính lãi lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) nhưng không vượt quá 500 triệu đồng khi NĐBH bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Thời hạn tạm ứng tối đa là 6 tháng. GTTKHĐ vẫn được tính lãi trên 100% GTTKHĐ trong vòng 6 tháng.
Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH):
Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong các sự kiện sau với người được bảo hiểm
      • Kết hôn;
      • Sinh con/ Nhận con nuôi
      • Con bắt đầu học cấp 1 - 2 - 3 - Đại học

Điều kiện tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

Thời hạn đóng phí
Đóng phí linh hoạt từ năm thứ 6, tối đa đến năm 100 tuổi
Thời hạn hợp đồng
Đến năm 100 tuổi
Ðộ tuổi tham gia
0 - 65 tuổi
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9E5
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9U0
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9U6
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9U3
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I914
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I911