Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1G04
1800 8180 Đăng nhập
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1G03

Lãi suất đến 5.9%

Khi mở tiền gửi trực tuyến iDepo 

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GG4
 
Tiền gửi có kỳ hạn
 

Thông tin thêm sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GG1
Công cụ tính toán
Loại tiền gửi
Số tiền gửi (≥50.000.000 VNĐ)
Số tiền gửi (tối thiểu 500 USD )
Kỳ hạn gửi
Kỳ nhận lãi
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GG7
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1G82

Tiết kiệm dễ dàng với MyVIB

Quét mã tải app ngay
Tải app ngay Tải app ngay
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1G85
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GO0
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GO6
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1GO7