1800 8180 Đăng nhập

Chính sách cấp tín dụng cho doanh nghiệp dược và thiết bị y tế

Lợi ích sản phẩm

Phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành không cần Tài sản đảm bảo

Nhận hàng tồn kho và/hoặc khoản phải thu của các bệnh viện lớn.

Tỷ lệ tài trợ cao lên tới 90% với Bất động sản

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp hoạt động sản xuất -kinh doanh trong lĩnh vực Dược, vật tư Y tế

Điều kiện

Có giấy phép đáp ứng các tiêu chuẩn ngành còn hiệu lực.
Kinh nghiệm: ≥2 năm (Dược) hoặc 3 năm (VTYT)
Doanh thu: 30 tỷ (Dược) hoặc 80 tỷ (VT YT)
Lợi nhuận: ≥0
Đáp ứng các quy định khác của VIB từng thời kỳ

Tỷ lệ tài trợ

Bất động sản: lên tới 100%
Hàng tồn kho: lên tới 70%
Khoản phải thu đã hình thành: lên tới 80%

Thời hạn tài trợ

Thời hạn hạn mức tín dụng: tối đa 12 tháng
Thời hạn khế ước nhận nợ: 6 tháng
Thời hạn bảo lãnh: tối đa 24 tháng