Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2I04

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2I01

Đa dạng và linh hoạt

Tỷ lệ tài trợ lên đến 100%

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IG5
Lợi ích sản phẩm

Không cần tài sản đảm bảo

Phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành không cần Tài sản đảm bảo

Nhận hàng tồn kho

Nhận hàng tồn kho và/hoặc khoản phải thu của các bệnh viện lớn.

Tỷ lệ tài trợ cao

Tỷ lệ tài trợ cao lên tới 90% với Bất động sản

Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IG2
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp hoạt động sản xuất -kinh doanh trong lĩnh vực Dược, vật tư Y tế

Điều kiện
 • Có giấy phép đáp ứng các tiêu chuẩn ngành còn hiệu lực
 • Kinh nghiệm: ≥2 năm (Dược) hoặc 3 năm (VTYT)
 • Doanh thu: 30 tỷ (Dược) hoặc 80 tỷ (VT YT)
 • Lợi nhuận: ≥0
 • Đáp ứng các quy định khác của VIB từng thời kỳ
Tỷ lệ tài trợ
 • Bất động sản: lên tới 100%
 • Hàng tồn kho: lên tới 70%
 • Khoản phải thu đã hình thành: lên tới 80%
Thời hạn tài trợ
 • Thời hạn hạn mức tín dụng: tối đa 12 tháng
 • Thời hạn khế ước nhận nợ: 6 tháng
 • Thời hạn bảo lãnh: tối đa 24 tháng
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2I80
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2I86
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2I83
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IO4
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IO1
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IO7
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2I46