1800 8180 Đăng nhập

Đa dạng và linh hoạt

Tỷ lệ tài trợ lên đến 100%

Đăng kí ngay
Lợi ích sản phẩm

Phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành không cần Tài sản đảm bảo

Nhận hàng tồn kho và/hoặc khoản phải thu của các bệnh viện lớn.

Tỷ lệ tài trợ cao lên tới 90% với Bất động sản

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp hoạt động sản xuất -kinh doanh trong lĩnh vực Dược, vật tư Y tế

Điều kiện
 • Có giấy phép đáp ứng các tiêu chuẩn ngành còn hiệu lực
 • Kinh nghiệm: ≥2 năm (Dược) hoặc 3 năm (VTYT)
 • Doanh thu: 30 tỷ (Dược) hoặc 80 tỷ (VT YT)
 • Lợi nhuận: ≥0
 • Đáp ứng các quy định khác của VIB từng thời kỳ
Tỷ lệ tài trợ
 • Bất động sản: lên tới 100%
 • Hàng tồn kho: lên tới 70%
 • Khoản phải thu đã hình thành: lên tới 80%
Thời hạn tài trợ
 • Thời hạn hạn mức tín dụng: tối đa 12 tháng
 • Thời hạn khế ước nhận nợ: 6 tháng
 • Thời hạn bảo lãnh: tối đa 24 tháng