1800 8180 Đăng nhập

Chính sách cấp tín dụng cho nhà thầu ngành điện 

Lợi ích sản phẩm

Tỷ lệ ký quỹ 0% đối với các loại bảo lãnh.

Được thế chấp quyền đòi nợ với tỷ lệ cấp tín dụng lên tới 70%

Tỷ lệ cấp tín dụng với BĐS lên tới 85%

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp là nhà thầu chính, nhà thầu phụ của EVN

Điều kiện

KH có hợp đồng ký kết trực tiếp với EVN hoặc nhà thầu chính của EVN;
Có văn bản xác nhận của EVN/ nhà thầu chính về việc đồng ý chuyển tiền thanh toán về tài khoản của KH mở tại VIB
Đáp ứng các quy định khác của VIB từng thời kỳ.

Tỷ lệ tài trợ

Bất động sản: lên tới 85%.
Quyền đòi nợ đã hình thành: lên tới 70%
Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai: lên tới 60%

Thời hạn tài trợ

Thời hạn bảo lãnh: Theo từng hợp đồng cụ thể
Thời hạn hạn mức tín dụng: tối đa 12 tháng