Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2I61

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2I67

Chính sách tín dụng
vượt trội

Ký quỹ 0% đối với các loại bảo lãnh

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IE0
Lợi ích sản phẩm

Ký quỹ 0%

Tỷ lệ ký quỹ 0% đối với các loại bảo lãnh.

Cấp tín dụng tới 70%

Được thế chấp quyền đòi nợ với tỷ lệ cấp tín dụng lên tới 70%

Cấp tín dụng cao

Tỷ lệ cấp tín dụng với BĐS lên tới 85%

Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IM5
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp là nhà thầu chính, nhà thầu phụ của EVN

Điều kiện
  • KH có hợp đồng ký kết trực tiếp với EVN hoặc nhà thầu chính của EVN
  • Có văn bản xác nhận của EVN/ nhà thầu chính về việc đồng ý chuyển tiền thanh toán về tài khoản của KH mở tại VIB
  • Đáp ứng các quy định khác của VIB từng thời kỳ
Tỷ lệ tài trợ
  • Bất động sản: lên tới 85%
  • Quyền đòi nợ đã hình thành: lên tới 70%
  • Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai: lên tới 60%
Thời hạn tài trợ
  • Thời hạn bảo lãnh: Theo từng hợp đồng cụ thể
  • Thời hạn hạn mức tín dụng: tối đa 12 tháng
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IE6
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IE3
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IU4
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IU1
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2IU7
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2I12
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2I13