Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F30Q5

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F3060

Giải pháp tài chính
ngắn hạn

Phương thức trả nợ linh hoạt

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F3066
Lợi ích sản phẩm

Đáp ứng nhu cầu

Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp

Trả nợ linh hoạt

Trả nợ gốc, lãi linh hoạt phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh. Tài sản đảm bảo đa dạng

Tư vấn giải pháp

Được tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp

Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F3063
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Toàn bộ Khách hàng doanh nghiệp

Điều kiện

Khách hàng đáp ứng bộ tiêu chí cho vay theo quy định VIB

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Tối đa 12 tháng

Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F30M4
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F30M1
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F30M7
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F30E2
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F30E5
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F30U0
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F30U6
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F30U7