• Cho vay
  • /
  • Trái phiếu doanh nghiệp

1800 8180 Đăng nhập

Trái phiếu doanh nghiệp

Lợi ích sản phẩm

Huy động vốn khối lượng lớn, tăng quy mô đầu tư dự án và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh

Được tư vấn phương án phát hành

Thời hạn phát hành linh hoạt

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Doanh nghiệp có tiềm lực tài chính lớn, có tài sản đảm bảo hoặc dòng tiền tốt và ổn định.

Điều kiện

- Tổ chức phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.
- Có thời gian hoạt động tối thiểu từ một (01) năm 
- Có báo cáo tài chính (BCTC) năm trước liền kề của năm phát hành TPDN  được kiểm toán.
- Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt  và chấp thuận.
- Thanh toán đầy đủ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có).
- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Kỳ hạn trái phiếu theo thỏa thuận đối với từng đợt phát hành căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của tổ chức phát hành và tình hình thị trường.