Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3I23
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3II6

Thẻ thanh toán VIB LazCard

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí toàn bộ trong năm đầu tiên

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

20.000 VNĐ/tháng
Miễn phí duy trì trong năm đầu tiên

Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3II3
Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3IA4
Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3IA1
Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3IA7
Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3IQ2
Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3IQ5
Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3I60
Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3I61