Z7_IQGAHH8019NK30QFE2HNDF1IQ4
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH8019NK30QFE2HNDF1IQ3

Thẻ thanh toán VIB Toss 2in1

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí toàn bộ trong năm đầu tiên

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

10.000 VNĐ/tháng
Miễn phí duy trì trong năm đầu tiên

Z7_IQGAHH8019NK30QFE2HNDF1I64
Z7_IQGAHH8019NK30QFE2HNDF1I61
Z7_IQGAHH8019NK30QFE2HNDF1I67
Z7_IQGAHH8019NK30QFE2HNDF1IM2
Z7_IQGAHH8019NK30QFE2HNDF1IM5
Z7_IQGAHH8019NK30QFE2HNDF1IE0
Z7_IQGAHH8019NK30QFE2HNDF1IE6
Z7_IQGAHH8019NK30QFE2HNDF1IE7