Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N22N3
Tài trợ thương mại
Chọn sản phẩm tài trợ thương mại

Nhập khẩu (1)

Xuất khẩu (1)

Bao thanh toán (1)

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N22N6

Danh sách sản phẩm
tài trợ thương mại

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N22N0

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N22F4

Tín dụng chứng từ nhập khẩu (LC)

Tín dụng chứng từ nhập khẩu (LC)

Tín dụng chứng từ nhập khẩu (LC)

Phương thức thanh toán quốc tế trong đó KH là người mua nhận hàng trước - thanh toán sau thông qua cam kết thanh toán do VIB phát hành.

LC trả chậm có điều khoản thanh toán ngay (UPAS LC)

LC trả chậm có điều khoản thanh toán ngay (UPAS LC)

LC trả chậm có điều khoản thanh toán ngay (UPAS LC)

Phương thức thanh toán quốc tế trong đó người bán nhận tiền sớm hơn ngày mà người mua phải thanh toán thông qua cam kết thanh toán do VIB phát hành.

Tài trợ trước giao hàng

Tài trợ trước giao hàng

Tài trợ trước giao hàng

VIB cấp tín dụng cho KH trên cơ sở đã có: - L/C xuất khẩu hoặc hợp đồng xuất khẩu (HĐXK) có phương thức thanh toán L/C. - HĐXK có phương thức thanh toán D/P, D/A hoặc TT trả ngay, trả trước.

Nhờ thu xuất khẩu

Nhờ thu xuất khẩu

Nhờ thu xuất khẩu

Khách hàng (là bên bán hàng) ủy thác cho VIB thu hộ số tiền cần thanh toán của bên mua hàng trên cơ sở hối phiếu do người bán lập ra.

Bao thanh toán nội địa

Bao thanh toán nội địa

Bao thanh toán nội địa

VIB hỗ trợ tài chính cho khách hàng (là bên bán hàng) thông qua việc mua lại (có truy đòi) khoản phải thu đã hình thành từ các hợp đồng mua bán.

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N22F1
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N22F7
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N22V2
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N22V5
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2I00
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2I06
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2I03
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2IG1