Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tài khoản tiền gửi trực tuyến

Điều kiện

Loại tiền VNĐ

Quốc tịch
Cá nhân mang quốc tịch Việt nam hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam
Độ tuổi
Từ đủ 15 tuổi trở lên
Yêu cầu khác
Không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

Loại tiền USD, AUD, EUR

Quốc tịch
Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
Độ tuổi
Từ đủ 15 tuổi trở lên
Yêu cầu khác
Không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Điều khoản

Điều 1. Hiệu lực của tài khoản tiền gửi (TKTG) trực tuyến
TKTG trực tuyến sẽ có hiệu lực ngay sau khi (i) KH hoàn tất việc khai báo mở TKTG và (ii) Hệ thống của VIB đã hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ tài khoản thanh toán (TKTT) theo chỉ định của KH sang TKTG trực tuyến được mở.

Điều 2. Lãi suất của TKTG trực tuyến
2.1. Lãi suất của TKTG trực tuyến được áp theo lãi suất VIB niêm yết (i) tại ngày TKTG có hiệu lực hoặc (ii) ngày gia hạn gần nhất và được thông báo tới KH qua email theo địa chỉ email mà KH đã đăng ký với VIB.

2.2. Lãi suất được cố định trong suốt kỳ hạn gửi.
Trường hợp chấm dứt trước hạn, lãi suất không kỳ hạn sẽ được áp dụng, tính từ ngày mở hoặc ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt trước hạn. Các khoản tiền lãi đã trả định kỳ hàng tháng (nếu có) hoặc hàng quý (nếu có) sẽ phải được thu hồi.

2.3. Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ hạn, không tính lãi ngày đáo hạn. Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

Điều 3. Phương thức trả gốc và lãi
3.1. Phương thức trả lãi
KH được lựa chọn một trong các kỳ trả lãi sau:
(i) Lãi trả định kỳ hàng tháng vào TKTT của KH;
(ii) Lãi trả định kỳ hàng quý vào TKTT của KH;
(iii) Lãi trả cuối mỗi một kỳ hạn vào TKTT của KH;
(iv) Lãi trả cuối mỗi một kỳ hạn và nhập vào tiền gốc của TKTG.
Với mỗi kỳ hạn, VIB sẽ cung cấp một hoặc nhiều lựa chọn về kỳ trả lãi. KH được yêu cầu lựa chọn một kỳ trả lãi nhất định ngay tại thời điểm mở TKTG trực tuyến. Lựa chọn này sẽ duy trì đến hết hạn của TKTG trực tuyến hoặc đến khi TKTG trực tuyến được chấm dứt bởi KH.

3.2. Phương thức trả gốc
KH được lựa chọn một trong các cách thức xử lý tiền gốc của TKTG trực tuyến khi đến hạn như sau: (i) Gốc chuyển vào TKTT của KH hoặc (ii) Gốc tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn mở trước đó.
Trường hợp KH lựa chọn tự động gia hạn gốc khi TKTG trực tuyến đến hạn, nhưng tại thời điểm TKTG trực tuyến đến hạn, chính sách của VIB dừng không huy động ở kỳ hạn KH đã lựa chọn trước đó thì VIB sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ gốc, lãi vào TKTT của KH.

3.3. TKTT nhận gốc và lãi của TKTG trực tuyến được hệ thống mặc định là TKTT đã được trích tiền để mở TKTG trực tuyến, trừ khi có lựa chọn khác của KH tại thời điểm mở TKTG trực tuyến.

Điều 4. Tất toán TKTG trực tuyến
KH được phép tất toán/chấm dứt TKTG đúng hạn hoặc trước hạn qua dịch vụ Internet Banking/My VIB của KH hoặc tại Đơn vị kinh doanh của VIB.

Điều 5. TKTG trực tuyến được phép sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay hoặc nghĩa vụ trả nợ khác của KH tại VIB;

Điều 6. Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với TKTG trực tuyến.

Điều 7. Chủ sở hữu được phép chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ TKTG trực tuyến cho bên thứ ba là KH có tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ internet banking/My VIB.

Điều 8. Chủ sở hữu không được phép ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ TKTG trực tuyến.