1800 8180 Đăng nhập
   Trở về
Chọn dòng xe HYUNDAI
Accent 1.4 AT

Accent 1.4 AT

Giá tham khảo:

499000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Accent 1.4 AT Đặc biệt

Accent 1.4 AT Đặc biệt

Giá tham khảo:

540000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Accent 1.4 MT

Accent 1.4 MT

Giá tham khảo:

470000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Accent 1.4 MT Basic

Accent 1.4 MT Basic

Giá tham khảo:

425000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Creta dầu 1.6 AT

Creta dầu 1.6 AT

Giá tham khảo:

828000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Creta xăng 1.6AT

Creta xăng 1.6AT

Giá tham khảo:

780000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Elantra 1.6 AT

Elantra 1.6 AT

Giá tham khảo:

620000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Elantra 1.6 MT

Elantra 1.6 MT

Giá tham khảo:

549000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019
Elantra 1.6 Sport AT

Elantra 1.6 Sport AT

Giá tham khảo:

729000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019
Elantra 2.0 AT

Elantra 2.0 AT

Giá tham khảo:

659000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Grand i10  MT Base 1.2

Grand i10 MT Base 1.2

Giá tham khảo:

330000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Grand i10 AT 1.0

Grand i10 AT 1.0

Giá tham khảo:

380000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Grand i10 AT 1.2

Grand i10 AT 1.2

Giá tham khảo:

399000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Grand i10 MT 1.0

Grand i10 MT 1.0

Giá tham khảo:

355000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Grand i10 MT 1.2

Grand i10 MT 1.2

Giá tham khảo:

370000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Grand i10 MT Base 1.0

Grand i10 MT Base 1.0

Giá tham khảo:

315000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Grand i10 Sedan AT 1.2

Grand i10 Sedan AT 1.2

Giá tham khảo:

415000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Grand i10 Sedan MT 1.2

Grand i10 Sedan MT 1.2

Giá tham khảo:

390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Grand i10 Sedan MT Base

Grand i10 Sedan MT Base

Giá tham khảo:

350000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
H150

H150

Giá tham khảo:

442000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HC 750

HC 750

Giá tham khảo:

899000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 1000

HD 1000

Giá tham khảo:

1750000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 120 ( E )

HD 120 ( E )

Giá tham khảo:

1040000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 120 ( Long)

HD 120 ( Long)

Giá tham khảo:

1140000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 170

HD 170

Giá tham khảo:

1417000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 210

HD 210

Giá tham khảo:

1735000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 250

HD 250

Giá tham khảo:

1950000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 320 (380)

HD 320 (380)

Giá tham khảo:

2041000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 320/ DT-MBM/ HD 320(380)

HD 320/ DT-MBM/ HD 320(380)

Giá tham khảo:

2220000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 320/HD 340A

HD 320/HD 340A

Giá tham khảo:

1923000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 320/HD 340PS

HD 320/HD 340PS

Giá tham khảo:

2100000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 360

HD 360

Giá tham khảo:

2380000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 500

HD 500

Giá tham khảo:

570000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 600 MIGHTY Dong Vang

HD 600 MIGHTY Dong Vang

Giá tham khảo:

675000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 65 (MIGHTY)

HD 65 (MIGHTY)

Giá tham khảo:

690000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 650 TKCCH

HD 650 TKCCH

Giá tham khảo:

660000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 700

HD 700

Giá tham khảo:

1545000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 700 MIGHT Dong Vang

HD 700 MIGHT Dong Vang

Giá tham khảo:

860000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 700 MIGHT Dong Vang
HD 700 MIGHTY

HD 700 MIGHT Dong Vang HD 700 MIGHTY

Giá tham khảo:

815000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 700 MIGHT Dong Vang
HD 700 MIGHTY/MB
HD 700 MIGHTY

HD 700 MIGHT Dong Vang HD 700 MIGHTY/MB HD 700 MIGHTY

Giá tham khảo:

805000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 700 MIGHTY Dong Vang

HD 700 MIGHTY Dong Vang

Giá tham khảo:

690000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 72 hoặc HD 72 (MIGHTY)

HD 72 hoặc HD 72 (MIGHTY)

Giá tham khảo:

680000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 800 MIGHT Dong Vang

HD 800 MIGHT Dong Vang

Giá tham khảo:

700000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 88

HD 88

Giá tham khảo:

620000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 98

HD 98

Giá tham khảo:

670000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 98 S

HD 98 S

Giá tham khảo:

685000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 99

HD 99

Giá tham khảo:

605000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD 99S

HD 99S

Giá tham khảo:

701000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD100

HD100

Giá tham khảo:

428000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD100 Diesel 2.5 A2

HD100 Diesel 2.5 A2

Giá tham khảo:

434000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD100 Diesel 2.6 T2 - D

HD100 Diesel 2.6 T2 - D

Giá tham khảo:

360000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD100 Diesel 2.6 T2 - G

HD100 Diesel 2.6 T2 - G

Giá tham khảo:

370000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD65

HD65

Giá tham khảo:

650000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HD99

HD99

Giá tham khảo:

745000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HYUNDAI COUNTY SL

HYUNDAI COUNTY SL

Giá tham khảo:

1280000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HYUNDAI COUNTY VIP

HYUNDAI COUNTY VIP

Giá tham khảo:

1880000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HYUNDAI GLOBAL NOBLE K29

HYUNDAI GLOBAL NOBLE K29

Giá tham khảo:

2560000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HYUNDAI GLOBAL NOBLE K34

HYUNDAI GLOBAL NOBLE K34

Giá tham khảo:

2580000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HYUNDAI GLOBAL NOBLE K39

HYUNDAI GLOBAL NOBLE K39

Giá tham khảo:

2590000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HYUNDAI SOLATI

HYUNDAI SOLATI

Giá tham khảo:

1040000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HYUNDAI UNIVERSE 1.5 K47 WP10

HYUNDAI UNIVERSE 1.5 K47 WP10

Giá tham khảo:

2400000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HYUNDAI UNIVERSE 40

HYUNDAI UNIVERSE 40

Giá tham khảo:

4070000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
HYUNDAI UNIVERSE K47

HYUNDAI UNIVERSE K47

Giá tham khảo:

4080000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Hyundai County Limousine

Hyundai County Limousine

Giá tham khảo:

1340000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Kona 2.0 AT- Special

Kona 2.0 AT- Special

Giá tham khảo:

675000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Kona 2.0 AT- Standard

Kona 2.0 AT- Standard

Giá tham khảo:

615000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Kona T-GDI 1.6 turbo

Kona T-GDI 1.6 turbo

Giá tham khảo:

725000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Mighty 2017

Mighty 2017

Giá tham khảo:

750000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Mighty N250

Mighty N250

Giá tham khảo:

510000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
New Mighty 110S

New Mighty 110S

Giá tham khảo:

680000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
New Mighty 75S

New Mighty 75S

Giá tham khảo:

750000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
New Porter H150

New Porter H150

Giá tham khảo:

380000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Porter 150/ ĐTP - TMP

Porter 150/ ĐTP - TMP

Giá tham khảo:

426000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Porter H100

Porter H100

Giá tham khảo:

345000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Porter II

Porter II

Giá tham khảo:

350000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
SantaFe Diesel 2.2 2WD

SantaFe Diesel 2.2 2WD

Giá tham khảo:

970000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
SantaFe Diesel 2.2 Limited 4WD

SantaFe Diesel 2.2 Limited 4WD

Giá tham khảo:

1070000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
SantaFe Gas 2.4 2WD

SantaFe Gas 2.4 2WD

Giá tham khảo:

898000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
SantaFe Gas 2.4 Limited 4WD

SantaFe Gas 2.4 Limited 4WD

Giá tham khảo:

1020000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Sonata

Sonata

Giá tham khảo:

1024000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Trago Xcient

Trago Xcient

Giá tham khảo:

1550000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Trago Xcient/ QT-TMB

Trago Xcient/ QT-TMB

Giá tham khảo:

1900000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Tucson 1.6T 2WD

Tucson 1.6T 2WD

Giá tham khảo:

882000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Tucson 2.0 2WD

Tucson 2.0 2WD

Giá tham khảo:

760000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Tucson 2.0 2WD Limited

Tucson 2.0 2WD Limited

Giá tham khảo:

828000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Tucson 2.0 Diesel

Tucson 2.0 Diesel

Giá tham khảo:

890000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018
Xcient H380.42

Xcient H380.42

Giá tham khảo:

1800000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
Xcient H380.64

Xcient H380.64

Giá tham khảo:

2020000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019
i20 Active Hatchback

i20 Active Hatchback

Giá tham khảo:

607000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018