Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISC7

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISS2
Trở về
Chọn dòng xe THACO

Dcar 19 chỗ

Giá tham khảo:

1880000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FA 1014R 5.75 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

640000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FA 1014R 5.75 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

716900000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FA 1014R 5.75 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

675000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FA 1014R 5.75 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

695000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FA 140 13-15.5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

727000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FA 140 13-15.5 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

760000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FA 140 13-15.5 Tấn Thùng mui bạt Inox

Giá tham khảo:

865000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FA 140L 13-15.5 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

790000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FA 140L 13-15.5 Tấn Thùng mui bạt Inox

Giá tham khảo:

895000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FI 1317R 5.75 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

830000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FI 170L - M71 8.1- 8.3 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

895000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FI 170L - M71 8.1- 8.3 Tấn Thùng Kín

Giá tham khảo:

972000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FI 170L - M71 8.1- 8.3 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

937000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FI 170L - M71 8.1- 8.3 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

967000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FI 6.5-7.35 Tấn Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

960000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FI 6.5-7.35 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

880000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FI 6.5-7.35 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

865000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FI 6.5-7.35 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

875000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FI 6.5-7.35 Tấn Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1231000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FJ 13-15.5 Tấn Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

1480000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FJ 13-15.5 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

1391000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FJ 13-15.5 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

1364000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FJ 13-15.5 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1384000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FJ 13-15.5 Tấn Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

2211000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FJ 24T 16 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1299000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FJ 285 8.1- 8.3 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1490000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FJ 285 8.1- 8.3 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

1600000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FJ 285 8.1- 8.3 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

1510000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FJ 285 8.1- 8.3 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1586000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD 1600 8.2 Tải

Giá tham khảo:

754000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD 1600B 7 Tải

Giá tham khảo:

679000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD 1600BM 8.4 Tải

Giá tham khảo:

769000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD 8500 - 4WD 8.3 Tải

Giá tham khảo:

554000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD 8500A - 4WD 8.3 Tải

Giá tham khảo:

597000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD 950 - 4WD E4 0.95 Chassis

Giá tham khảo:

934000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD 950 - 4WD E4 0.95 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1015000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD 9500 9 Tải

Giá tham khảo:

559000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD 9500BM 9 Tải

Giá tham khảo:

565000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD 950E4 0.95 Tải

Giá tham khảo:

759000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD 990 4.99 Thùng ben

Giá tham khảo:

516000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD099A 0.99 Tải

Giá tham khảo:

534000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD120-4WD/FD650-4WD.E4 6.4 Tải ben

Giá tham khảo:

649000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD120/FD650.E4 6.4 Tải ben

Giá tham khảo:

653000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD140-4WD/FD850-4WD.E4 7.58 Tải ben

Giá tham khảo:

808000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD140/FD850.E4 7.5 Tải ben

Giá tham khảo:

672000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD140A/FD900.E4 0.9 Tải

Giá tham khảo:

635000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD14A36F140 6.4 Tải ben

Giá tham khảo:

798000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD150 8.25 Tải ben

Giá tham khảo:

815000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD250 (EURO 4) 2.5 Tải

Giá tham khảo:

304000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD250 E4 2.5 Tải ben

Giá tham khảo:

332000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD350 E4 3.5 Tải ben

Giá tham khảo:

434000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD490 E4 2.49 Tải ben

Giá tham khảo:

335000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD600 E4 5 Tải ben

Giá tham khảo:

339000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD700/FD345.E4 3.45 Tải ben

Giá tham khảo:

415000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD9000 8.7 Tải

Giá tham khảo:

469000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD9000BM 9 Tải

Giá tham khảo:

550000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD990/FD500.E4 5 Tải ben

Giá tham khảo:

485000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FD990A-4WD/FD500A-4WD.E4 0.99 Tải

Giá tham khảo:

555000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD099A 0.99 Tải

Giá tham khảo:

240000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD1000 7 Tải

Giá tham khảo:

690000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD1000B 7.5 Tải

Giá tham khảo:

710000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD150C 1.5 Tải

Giá tham khảo:

240000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD200 2 Tải

Giá tham khảo:

280000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD200-4WD 2 Tải

Giá tham khảo:

340000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD200A-4WD 2 Tải

Giá tham khảo:

370000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD250 (EURO 4) 2.5 Tải

Giá tham khảo:

275000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD250A 2 Tải

Giá tham khảo:

305000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD250B 2.5 Tải

Giá tham khảo:

265000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD250C 2.5 Tải

Giá tham khảo:

270000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD300 3 Tải

Giá tham khảo:

311000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD345 3.45 Thùng tải ben

Giá tham khảo:

396000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD345A ( Một cầu) 3.45 Tải

Giá tham khảo:

410000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD345A, 4WD ( Hai cầu) 3.45 Tải

Giá tham khảo:

425000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD345B ( Một cầu) 3.45 Tải

Giá tham khảo:

340000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD345B, 4WD ( Hai cầu) 3.45 Tải

Giá tham khảo:

370000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD345C, FLD345D ( Hai cầu) 3.45 Tải

Giá tham khảo:

280000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD420 4.2 Tải

Giá tham khảo:

319000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD450 4.5 Tải

Giá tham khảo:

365000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD490C ( Một cầu) 4.9 Tải

Giá tham khảo:

370000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD490C, 4WD ( Hai cầu) 4.9 Tải

Giá tham khảo:

355000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD500 5 Tải

Giá tham khảo:

380000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD600 6 Tải

Giá tham khảo:

409000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD600A ( Một cầu) 4.5 Tải

Giá tham khảo:

460000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD600A, 4WD ( Hai cầu) 4.1 Tải

Giá tham khảo:

460000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD600B ( Một cầu) 5.9 Tải

Giá tham khảo:

405000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD600B, 4WD ( Hai cầu) 5.7 Tải

Giá tham khảo:

460000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD600C 6 Tải

Giá tham khảo:

420000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD750 ( Một cầu) 7.2 Tải

Giá tham khảo:

500000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD750, 4WD ( Hai cầu) 6.5 Tải

Giá tham khảo:

580000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD800 ( Một cầu) 7.9 Tải

Giá tham khảo:

520000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD800, 4WD ( Hai cầu) 7.5 Tải

Giá tham khảo:

560000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD800B ( Một cầu) 7.7 Tải

Giá tham khảo:

460000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD800B, 4WD ( Hai cầu) 7.5 Tải

Giá tham khảo:

520000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD800C ( Một cầu) 7.7 Tải

Giá tham khảo:

450000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD800C, 4WD ( Hai cầu) 7 Tải

Giá tham khảo:

550000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD8500A, 4WD 8.3 Tải

Giá tham khảo:

565000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FORLAND FLD900A 8.3 Tải

Giá tham khảo:

545000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.7 E4 1.9 Tấn Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

764000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.7 E4 1.9 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

624000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.7 E4 1.9 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

599000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.7 E4 1.9 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

619000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.7 E4 1.9 Tấn Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

870000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.9 E4 1.9 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

635000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.9 E4 1.9 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

672000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.9 E4 1.9 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

645000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.9 E4 1.9 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

660000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.99 E4 2.1 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

559000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.99 E4 2.1 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

595600000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.99 E4 2.1 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

582500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 4.99 E4 2.1 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

602900000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 6.5 E4 3.5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

637000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 6.5 E4 3.5 Tấn Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

789000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 6.5 E4 3.5 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

661000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 6.5 E4 3.5 Tấn Thùng mui bạt/ Thùng kín

Giá tham khảo:

678500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 6.5 E4 3.5 Tấn Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

894000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 7.5 E4 4.5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

685000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 7.5 E4 4.5 Tấn Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

921000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 7.5 E4 4.5 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

718000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 7.5 E4 4.5 Tấn Thùng mui bạt/ Thùng kín

Giá tham khảo:

745000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 7.5 E4 4.5 Tấn Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1054000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.2 HD 4.5-5 Tấn Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

765000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.2 HD 4.5-5 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

725000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.2 HD 4.5-5 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

698000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.2 HD 4.5-5 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

721000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.2 HD 4.5-5 Tấn Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1097000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.5 BX1 4.6 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

765000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.5 BX1 4.6 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

825000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.5 BX1 4.6 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

810000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.5 E4 4.6 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

695000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.5 E4 4.6 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

875400000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.5 E4 4.6 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

779400000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.5L E4 4.6 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

709000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.5L E4 4.6 Tấn Thùng kín

Giá tham khảo:

769000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FUSO CANTER 8.5L E4 4.6 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

754000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Fi 16T 9 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1190000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Fm 16SL 8 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1250000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Fuso Tractor FZ 4x2 40 Tấn Xe đầu kéo

Giá tham khảo:

1199000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Fuso Tractor FZ 4x2 44 Tấn Xe đầu kéo

Giá tham khảo:

1879000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Fuso Tractor FZ 4x2 49 Tấn Xe đầu kéo

Giá tham khảo:

1349000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Fuso Tractor FZ 4x2 50 Tấn Xe đầu kéo

Giá tham khảo:

1899000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HC550 5.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

795000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HC550 5.5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

780000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HC550 5.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

790000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HC600 6 Thùng kín

Giá tham khảo:

815000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HC600 6 Thùng lửng

Giá tham khảo:

800000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HC600 6 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

810000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HC750A 7.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

855000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD 65 2.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

590000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD 65 2.5 Thùng lửng/ Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

570000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD210 14 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1370000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD210 14 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1450000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD270 (Ben 6x4-380Ps) 12.5 Tải

Giá tham khảo:

1750000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD320 14 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1830000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD320 14 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1920000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD345 3.45 Thùng kín

Giá tham khảo:

620000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD345 3.45 Thùng lửng

Giá tham khảo:

570000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD345 3.45 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

580000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD350 3.45 Thùng lửng

Giá tham khảo:

545000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD360/D380 (Tải 10x4) 20.9 Thùng lửng

Giá tham khảo:

2170000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD360/D380 (Tải 10x4) 20.9 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

2290000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD370 24 Tải

Giá tham khảo:

2100000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD500 4.99 Thùng kín

Giá tham khảo:

645000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD500 4.99 Thùng lửng

Giá tham khảo:

615000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD500 4.99 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

640000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD650 6.4 Thùng kín

Giá tham khảo:

640000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD650 6.4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

625000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD650 6.4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

635000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD72 3.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

690000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD72 3.5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

605000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

HUYNDAI HD72 3.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

660000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Rosa Exclusive 22 chỗ

Giá tham khảo:

1180000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Rosa Executive/ Business 29 chỗ

Giá tham khảo:

1140000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Rosa School 29 chỗ

Giá tham khảo:

1149000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO AUMARK 250 2.5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

367000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO AUMARK 500A 4.99 Thùng kín

Giá tham khảo:

455000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO AUMARK 500A 4.99 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

448000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO AUMARK 500A 4.99 Thùng lửng

Giá tham khảo:

424000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO AUMARK FTC 345 3.45 Thùng lửng

Giá tham khảo:

440000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO AUMARK FTC 450 4.5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

450000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO AUMARK FTC 700 7 Thùng lửng

Giá tham khảo:

530000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO AUMARK FTC 820 8.2 Thùng lửng

Giá tham khảo:

545000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS Garden TB79S - W170E4 29 chỗ

Giá tham khảo:

1655000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB120S - W336E4/ Thaco TB120S Deluxe 47 Chỗ

Giá tham khảo:

2680000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB120S - W336IE4/ Thaco TB120S Standard 47 Chỗ

Giá tham khảo:

2500000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB120SL - W375E4 36 giường + 2 ghế

Giá tham khảo:

3245000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB120SL - W375E4 47 Ghế

Giá tham khảo:

2970000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB120SL - W375IE4 22 giường VIP+ 2 ghế

Giá tham khảo:

3690000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB120SL - W375IIE4 22 buồng giường VIP+ 2 ghế

Giá tham khảo:

3650000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB120SL - W375IVE4 (Bản Luxury) 32 giường năm + 2 ghế + WC

Giá tham khảo:

3650000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB120SL - W375IVE4 (Bản Premium) 22 giường năm + 2 ghế + WC

Giá tham khảo:

3990000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB120SL - W375VE4 Luxury 22 Giường, không WC

Giá tham khảo:

4039000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB120SL-W375IIIE4 Deluxe, 34G 34 giường + 2 ghế

Giá tham khảo:

3635000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB120SL-W375RE4 Standard, 34G+WC 34 giường + 2 ghế + WC

Giá tham khảo:

3295000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB85S - W200E4 29 chỗ

Giá tham khảo:

1965000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO BUS TB85S - W200IE4 34 chỗ

Giá tham khảo:

1940000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C1290 12.9 Thùng lửng

Giá tham khảo:

970000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C1400 14 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

989000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C1400B 14 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

945000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C150 14.7 Thùng lửng

Giá tham khảo:

919000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C150 14.7 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1000000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C1500A 14.8 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

889000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C160 B 9.3 Chassis

Giá tham khảo:

849000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C160 B 9.3 Thùng kín

Giá tham khảo:

922500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C160 B 9.3 Thùng lửng

Giá tham khảo:

897500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C160 B 9.3 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

907500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C160 E4/ C160A 9.3 Chassis

Giá tham khảo:

805000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C160 E4/ C160A 9.3 Thùng kín

Giá tham khảo:

878500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C160 E4/ C160A 9.3 Thùng kín, vách/sàn Inox 304

Giá tham khảo:

969000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C160 E4/ C160A 9.3 Thùng lửng

Giá tham khảo:

853500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C160 E4/ C160A 9.3 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

863500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C240.E4 14 Chassis

Giá tham khảo:

1125000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C240.E4 14 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1173500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C240.E4 14 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1183500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C240.E4 14 Thùng kín

Giá tham khảo:

1198500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C2400A 14.3 Thùng lửng

Giá tham khảo:

865000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C240L.E4 14 Chassis

Giá tham khảo:

1145000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C240L.E4 14 Thùng kín

Giá tham khảo:

1218500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C240L.E4 14 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1193500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C240L.E4 14 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1203500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C300 E4 14 Chassis

Giá tham khảo:

1540000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C300 E4 14 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

2063000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C300 E4 14 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1595000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C300 E4 14 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1640000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C3000A 18 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1067000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C3000B 18 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1127000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C340 20.5 Chassis

Giá tham khảo:

1620000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C340 20.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

1755000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C340 20.5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1685000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C340 20.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1690000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN C3400; C34 20.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1197000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN D240/W290 13 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1150000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN D240B 12.55 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1210000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN D300 EXT E4 13.42 Tải tự đổ

Giá tham khảo:

1530000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN D300 GTL (Cầu 2 cấp) E4 13.42 Tải tự đổ

Giá tham khảo:

1680000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN D300 GTL (Cầu 2 cấp) đời 2017 13.42 Tải tự đổ

Giá tham khảo:

1365000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN D300A; D300B 17.3 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1337000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN EST FV400 11.8 Đầu kéo

Giá tham khảo:

1477000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN ETX D240.E4 11.8 Thùng ben

Giá tham khảo:

1410000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN ETX D300.E4 16.2 Thùng ben

Giá tham khảo:

1540000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN FTD1200 12 Tải ben

Giá tham khảo:

1170000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN FTD1250 12.5 Tải ben

Giá tham khảo:

1190000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN FV270 6.8 Đầu kéo

Giá tham khảo:

780000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN FV340 8.25 Đầu kéo

Giá tham khảo:

800000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN FV380 8.805 Đầu kéo

Giá tham khảo:

945000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN FV400 E4 (Cầu 01 cấp) 38.58 Đầu kéo

Giá tham khảo:

1355000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN FV400A E4 (Cầu 02 cấp) 38.58 Đầu kéo

Giá tham khảo:

1395000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON AUMAN GTL D240.E4 11.8 Thùng ben

Giá tham khảo:

1405000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4 600.E4/CS 4.8 Chassis

Giá tham khảo:

534000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4 600.E4/MB1 4.8 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

577900000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4 600.E4/TK1 4.8 Thùng kín

Giá tham khảo:

573900000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4 600.E4/TL 4.8 Thùng lửng

Giá tham khảo:

550000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4 700.E4/TK1 4.8 Chassis

Giá tham khảo:

435600000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4 700.E4/TK1 4.8 Thùng kín

Giá tham khảo:

540600000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4 700.E4/TK1 4.8 Thùng lửng

Giá tham khảo:

470600000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4 700.E4/TK1 4.8 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

505600000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4-350/M4-490 (TTT<5T) 3.5 Chassis

Giá tham khảo:

455000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4-350/M4-490 (TTT<5T) 3.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

493300000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4-350/M4-490 (TTT<5T) 3.5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

480500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4-350/M4-490 (TTT<5T) 3.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

495700000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4-350/M4-700 (TTT>5 T) 3.5 Chassis

Giá tham khảo:

474000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4-350/M4-700 (TTT>5 T) 3.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

544000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4-350/M4-700 (TTT>5 T) 3.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

509000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4-490 1.95 Chassis

Giá tham khảo:

440000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON M4 M4-490 1.95 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

481600000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 120/120S 7.1 Chassis

Giá tham khảo:

529000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 120/120S 7.1 Thùng kín

Giá tham khảo:

583000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 120/120S 7.1 Thùng lửng

Giá tham khảo:

562000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 120/120S 7.1 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

572000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 198 1.98 Thùng lửng

Giá tham khảo:

350000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 250 2.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

360000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 250 2.5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

320000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 250 2.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

365000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 345 (K2800) 2.4-3.5 Chassis

Giá tham khảo:

332000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 345 (K2800) 2.4-3.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

362200000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 345 (K2800) 2.4-3.5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

349000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 345 (K2800) 2.4-3.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

366200000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 350 E4 /490-K11/700-K11 2.1- 3.49 Thùng kín

Giá tham khảo:

397700000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 350 E4 /490-L01/700-L01 2.1- 3.49 Thùng lửng

Giá tham khảo:

374000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 350 E4 /490-M51/700-M51 2.1- 3.49 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 350 E4 /490/700 2.1- 3.49 Chassis

Giá tham khảo:

359000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 360 2.15 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

360000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 450A 4.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

489000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 450A 4.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

484000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 450A 4.7 Tấn Thùng lửng

Giá tham khảo:

458000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 490 4.5 Chassis

Giá tham khảo:

375000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 490 4.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

521000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 490 4.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

468000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 500 (K3360) 5 Chassis

Giá tham khảo:

439000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 500 (K3360) 5 Thùng kín

Giá tham khảo:

557000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 500 (K3360) 5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

504000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 500 E4 5 Chassis

Giá tham khảo:

439000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 500 E4 5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

459300000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 500 E4 5 Thùng mui bạt/ Kín

Giá tham khảo:

478000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 500B 5 Thùng kín

Giá tham khảo:

365000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 500B 5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

340000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 500B 5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

360000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700 7 Chassis

Giá tham khảo:

379000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700 7 Cứu hộ

Giá tham khảo:

489500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700 7 Thùng kín

Giá tham khảo:

455000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700 7 Thùng lửng

Giá tham khảo:

440000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700 7 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

478000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700B 7 Cứu hộ

Giá tham khảo:

737000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700B 7 Thùng kín

Giá tham khảo:

511000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700B 7 Thùng lửng

Giá tham khảo:

478000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700B 7 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

515000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700C 7 Chassis

Giá tham khảo:

409000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700C 7 Thùng kín

Giá tham khảo:

458500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700C 7 Thùng lửng

Giá tham khảo:

429000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 700C 7 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

456400000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 720.E4 (K4200) 7.1 Chassis

Giá tham khảo:

464000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 720.E4 (K4200) 7.1 Thùng chở máy công trình

Giá tham khảo:

670000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 720.E4 (K4200) 7.1 Thùng kín

Giá tham khảo:

518000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 720.E4 (K4200) 7.1 Thùng lửng

Giá tham khảo:

497000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 720.E4 (K4200) 7.1 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

507000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 800 A 7.9 Thùng kín

Giá tham khảo:

565000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 800 A 7.9 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

543000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 900 6.4 Xe tải có gắn cẩu

Giá tham khảo:

1109000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 900 9 Chassis

Giá tham khảo:

560000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 900 9 Thùng lửng

Giá tham khảo:

635000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 900 9 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

680000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 900 B 9 Thùng kín tôn lạnh

Giá tham khảo:

599000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 900 B 9 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

576800000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 950 A 9.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

675000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 950 A 9.5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

630000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO FOTON OLLIN 950 A 9.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

669000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER 100/149/200 1.49 Chassis

Giá tham khảo:

362000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER 100/149/200 1.49 Thùng kín

Giá tham khảo:

436500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER 100/149/200 1.49 Thùng lửng

Giá tham khảo:

396500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER 100/149/200 1.49 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

416500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER 125 1.25 Thùng kín

Giá tham khảo:

337000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER 125 1.25 Thùng lửng

Giá tham khảo:

314000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER 125 1.25 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

330000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER 140 1.4 Thùng kín

Giá tham khảo:

365000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER 140 1.4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

350000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER 140 1.4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

360000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K150/ K250 2.5 Chassis

Giá tham khảo:

410000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K150/ K250 2.5 Thùng ben

Giá tham khảo:

465000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K150/ K250 2.5 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

536000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K150/ K250 2.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

454000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K150/ K250 2.5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

427600000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K150/ K250 2.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

452000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K150/ K250 2.5 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

580000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K165 1.65 Thùng lửng

Giá tham khảo:

363000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K165 2.4 Thùng kín

Giá tham khảo:

385000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K165 2.4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

362000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K190 1.9 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

330000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K190 1.9 Thùng kín

Giá tham khảo:

337000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K190 1.9 Thùng lửng

Giá tham khảo:

314000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200 1.9 Chassis

Giá tham khảo:

360000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200 1.9 Thùng kín

Giá tham khảo:

400000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200 1.9 Thùng lửng

Giá tham khảo:

390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200 1.9 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

394000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200 1.9 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

523000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200S 1.49 Chassis

Giá tham khảo:

360000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200S 1.49 Thùng kín

Giá tham khảo:

425400000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200S 1.49 Thùng lửng

Giá tham khảo:

373900000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200S 1.49 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

392700000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200S-4WD 1.49 Chassis

Giá tham khảo:

420000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200S-4WD 1.49 Thùng kín

Giá tham khảo:

485400000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200S-4WD 1.49 Thùng lửng

Giá tham khảo:

433900000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200S-4WD 1.49 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

452700000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200SD 1.49 Chassis

Giá tham khảo:

450000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200SD 1.49 Thùng kín

Giá tham khảo:

480000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200SD 1.49 Thùng lửng

Giá tham khảo:

462000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200SD 1.49 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

470000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200SD-4WD 1.49 Chassis

Giá tham khảo:

445000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200SD-4WD 1.49 Thùng kín

Giá tham khảo:

510400000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200SD-4WD 1.49 Thùng lửng

Giá tham khảo:

458900000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K200SD-4WD 1.49 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

477700000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K250 B 2.5 Chassis

Giá tham khảo:

422000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K250 B 2.5 Thùng ben

Giá tham khảo:

465000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K250 B 2.5 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

536000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K250 B 2.5 Thùng kín

Giá tham khảo:

466000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K250 B 2.5 Thùng lửng

Giá tham khảo:

439600000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K250 B 2.5 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

464000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K250 B 2.5 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

580000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K250 L 2.35 Chassis

Giá tham khảo:

468000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K250 L 2.35 Thùng kín

Giá tham khảo:

573100000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K250 L 2.35 Thùng lửng

Giá tham khảo:

493200000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K250 L 2.35 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

519100000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K3000S 1.4 Thùng kín

Giá tham khảo:

350000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K3000S 1.4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

300000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO KIA FRONTIER K3000S 1.4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

330000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 700A-TB 0.7 Thùng lửng

Giá tham khảo:

160000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 750A 0.75 Thùng kín

Giá tham khảo:

175000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 750A 0.75 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

165000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 750A 0.75 Thừng lửng

Giá tham khảo:

145000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 750CBR 0.45 Tải

Giá tham khảo:

150000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 750TB 0.56 Tải

Giá tham khảo:

160000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 800 0.9 Chassis

Giá tham khảo:

178000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 800 0.9 Thùng ben tự đổ

Giá tham khảo:

192000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 800 0.9 Thùng bán hàng

Giá tham khảo:

183500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 800 0.9 Thùng kín

Giá tham khảo:

218000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 800 0.9 Thùng lửng

Giá tham khảo:

193000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 800 0.9 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

208000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 800A 0.75 Chassis

Giá tham khảo:

188000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 800A 0.75 Thùng ben

Giá tham khảo:

216000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 800A 0.75 Thùng kín

Giá tham khảo:

248000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 800A 0.75 Thùng lửng

Giá tham khảo:

198000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 800A 0.75 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

228000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 950/950A 0.95 Thùng lửng

Giá tham khảo:

190000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 950A 0.95 Thùng kín

Giá tham khảo:

235000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 950A 0.95 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

215000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 990 0.99 Chassis

Giá tham khảo:

234000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 990 0.99 Thùng kín

Giá tham khảo:

256500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 990 0.99 Thùng kín Inox

Giá tham khảo:

275000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 990 0.99 Thùng lửng

Giá tham khảo:

237000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 990 0.99 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

246500000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 990-NC 0.99 Chassis

Giá tham khảo:

235700000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 990-NC 0.99 Thùng kín

Giá tham khảo:

270700000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 990-NC 0.99 Thùng lửng

Giá tham khảo:

245700000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER 990-NC 0.99 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

250700000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER Van 2S 0.945 Tải

Giá tham khảo:

269000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

THACO TOWNER Van 5S 0.75 Tải

Giá tham khảo:

309000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS20
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS26
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS23
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI4
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI1
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI7
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISA2
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISA5
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISQ6