1800 8180 Đăng nhập

Thông báo thu giữ TSBĐ DNTN Hoa Việt Số 60611.19

Actions
Trở về

Thông báo thu giữ TSBĐ DNTN Hoa Việt Số 60611.19

24-07-2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 24/07/2019

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH DNTN Cơ kim khí Hoa Việt VIB Nguyễn Huệ  - chi tiết xem tại đây