Lãi suất cơ sở

Lãi suất cơ sở

Hiệu lực áp dụng đối với các khoản vay có thời gian điều chỉnh lãi suất từ ngày 01/04/2023

Sản phẩm vay

Giải ngân
trước 2019

Giải ngân
2019 - 2022

Giải ngân
từ 2023

Vay bất động sản
12.0%
11.5%
11.0%
Vay mua ô tô
12.0%
11.9%
11.4%
Vay kinh doanh (≤ 12 tháng)
-
9.3%
9.3%
Vay kinh doanh (>12 tháng)
12.0%
11.5%
11.0%
Vay tiêu dùng có TSBĐ
12.0%
11.7%
11.7%
Vay cầm cố Tiền gửi, GTCG
-
9.3%
9.3%

Lãi suất cơ sở do VIB quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.