Z7_92M8HH01O0MSA0QSN0PM9B30U6
Lãi suất cơ sở
Z7_92M8HH01O0MSA0QSN0PM9B30U3

Lãi suất cơ sở

Hiệu lực áp dụng đối với các khoản vay có thời gian điều chỉnh lãi suất từ ngày 01/03/2024

Sản phẩm vay

Giải ngân
từ 2024

Giải ngân
từ 2023

Giải ngân
2019 - 2022

Giải ngân
trước 2019

Vay bất động sản
9%
10%
11%
11.5%
Vay mua ô tô
9.5%
10.9%
11.4%
11.5%
Vay kinh doanh (≤ 12 tháng)
8.5%
8.8%
8.8%
-
Vay kinh doanh (>12 tháng)
9.5%
10.5%
11%
11.5%
Vay tiêu dùng có TSBĐ
10.5%
11.2%
11.7%
11.5%
Vay cầm cố Tiền gửi, GTCG
-
8.8%
9.3%
-

Lãi suất cơ sở do VIB quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Xem thêm Lãi suất cho vay bình quân

Z7_92M8HH01O0MSA0QSN0PM9B3011
Z7_92M8HH01O0MSA0QSN0PM9B3017
Z7_92M8HH01O0MSA0QSN0PM9B30H2
Z7_92M8HH01O0MSA0QSN0PM9B30H5
Z7_92M8HH01O0MSA0QSN0PM9B3090
Z7_92M8HH01O0MSA0QSN0PM9B3096
Z7_92M8HH01O0MSA0QSN0PM9B3093
Z7_92M8HH01O0MSA0QSN0PM9B30P4
Z7_92M8HH01O0MSA0QSN0PM9B30P7