Z7_92M8HH01OOSP50QDGJN32700I4
1800 8180 Đăng nhập
Z7_92M8HH01OOSP50QDGJN32700I3

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB iCard

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB iCard

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí toàn bộ trong năm đầu tiên

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

Phí duy trì: 10.000VND/ tháng kể từ năm thứ 2

Z7_92M8HH01OOSP50QDGJN32700A4
Z7_92M8HH01OOSP50QDGJN32700A1
Z7_92M8HH01OOSP50QDGJN32700A7
Z7_92M8HH01OOSP50QDGJN32700Q2
Z7_92M8HH01OOSP50QDGJN32700Q5
Z7_92M8HH01OOSP50QDGJN3270060
Z7_92M8HH01OOSP50QDGJN3270066
Z7_92M8HH01OOSP50QDGJN3270067