Z7_8GHEH001LG8G80QCNTQ8DM18D5

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8GHEH001LG8G80QCNTQ8DM18T3

So sánh sản phẩm tiết kiệm

Tiền gửi trực tuyến
Tiết kiệm mục tiêu

Tiền gửi trực tuyến

Điều kiện và điều khoản

Tiết kiệm mục tiêu

Điều kiện và điều khoản

Mô tả chung

Là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn.
Gốc được cố định trong toàn bộ một kỳ hạn.

Là tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn.
Gốc được phép tăng linh hoạt trong kỳ hạn gửi.

LOẠI TIỀN

VNĐ, USD, AUD, EUR

VNĐ

TIỀN GỬI TỐI THIỂU

2.000.000 VNĐ
500 USD/500 AUD/500 EUR

1.000.000 VNĐ

KỲ HẠN

Từ 1 tuần đến 36 tháng

Từ 6 tháng đến 60 tháng

KỲ TRẢ LÃI

Lãi trả hàng tháng/hàng quý/6 tháng/12 tháng/cuối kỳ

Lãi trả cuối kỳ

LÃI SUẤT

Với kỳ hạn có kỳ trả lãi hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ lãi suất cố định trong toàn bộ kỳ hạn gửi

Với kỳ hạn có kỳ trả lãi 6 tháng/12 tháng lãi suất cố định trong một kỳ trả lãi

Thả nổi theo lãi suất thị trường

TẠI THỜI ĐIỂM ĐẾN HẠN

Gốc và lãi trả vào tài khoản thanh toán
Gốc tự động gia hạn, lãi trả vào tài khoản thanh toán
Lãi nhập gốc và tự động gia hạn (không áp dụng với kỳ hạn có kỳ trả lãi 6 tháng/12 tháng)

Gốc và lãi trả vào tài khoản thanh toán
Gốc tự động gia hạn, lãi trả vào tài khoản thanh toán
Lãi nhập gốc và tự động gia hạn

TẤT TOÁN TRƯỚC HẠN

Được tất toán trước hạn
Với kỳ hạn có kỳ trả lãi hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ lãi không kỳ hạn áp dụng từ ngày mở/ ngày gia hạn gần nhất đến ngày tất toán trước hạn
Với kỳ hạn có kỳ trả lãi 6 tháng/12 tháng, lãi không kỳ hạn áp dụng từ ngày mở/ ngày trả lãi gần nhất đến ngày tất toán trước hạn

Được tất toán trước hạn
Lãi suất không kỳ hạn tính từ ngày mở/ ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt trước hạn.

Z7_8GHEH001LG8G80QCNTQ8DM1834
Z7_8GHEH001LG8G80QCNTQ8DM1831
Z7_8GHEH001LG8G80QCNTQ8DM1837
Z7_8GHEH001LG8G80QCNTQ8DM18J2
Z7_8GHEH001LG8G80QCNTQ8DM18J5
Z7_8GHEH001LG8G80QCNTQ8DM18B0
Z7_8GHEH001LG8G80QCNTQ8DM18B6