Tài khoản thanh toán / Đăng ký mở tài khoản
  • Thông tin liên lạc
  • 2 Thông tin cá nhân
  • 3 Phương thức xác thực
  • 4 Hoàn tất
Mở gói tài khoản Gold và Sapphire
Thông tin cá nhân
Loại giấy tờ tuỳ thân
Số CMND
Ngày cấp
Nơi cấp
Ngày sinh
Nguyên quán
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Chức danh
Địa chỉ liên hệ (số nhà, đường...)
Tỉnh/Thành phố
Địa chỉ thường trú (số nhà, đường...)
Tỉnh/Thành phố
Đăng ký mở thẻ thanh toán
Thông tin in trên thẻ
Xác nhận họ và tên in trên thẻ

Nếu tên vượt quá 30 ký tự gồm khoảng trắng, tên trên thẻ sẽ được rút gọn

Đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử
Nhập tên đăng nhập

Tên đăng nhập bao gồm 6 - 20 ký tự, bao gồm ký tự số hoặc chữ, phân biệt chữ HOA thường, không bao gồm ký tự đặc biệt

(*) Hệ thống tự động đăng ký hình thức lấy Mã xác thực (OTP) qua Smart OTP cho Quý khách. Vui lòng đăng nhập MYVIB để kích hoạt và sử dụng Smart OTP.

Dịch vụ tin nhắn thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán.
Phí dịch vụ 11.000 VNĐ/tháng